Mer om Yoga

- mest om MediYoga

Yogaövningarna inom MediYoga är terapeutiska därför att de syftar till att skapa grundläggande balans på alla plan inom dig, fysiskt, mentalt och emotionellt. Passen är utformade som ”recept” med fem aktiva ingredienser och har en tydlig struktur och innehåll. Alla utbildade instruktörer, lärare och terapeuter har medicinska grundkunskaper. Med sina rötter i Kundaliniyoga kan man säga att det är en traditionell yoga i modern form. Runt om i Sverige kan man idag, både inom vården och som friskvård på yogastudios, ta del av MediYogans välgörande effekter. 

Agge sitter i lätt meditationsställning och tonar in MediYogapasset

Av Agneta Lovén

Vad är Yoga?

I västvärlden är yogan mest känd som en fysisk träningsform med en kraftfull stresshantering. Men Yogan, om än inte i den form vi tänker på idag, har funnits mycket länge.

Bakgrund

Vid utgrävningar i Indusdalen i norra Indien/Pakistan fann man säkra lämningar, bland annat keramik och målningar med tecken på någon form av yogisk aktivitet/meditation, från ca 3-5000 år före Kr.  Då överfördes traditionerna muntligen med hymner och legender som till exempel de Vediska lärorna. 

Dagens yoga tar framförallt avstamp i Patanjalis Yoga Sutra från ca 200 efter Kr. Texten med de korta aforismerna beskriver vad yoga är, dess etik och moral. En grundläggande aspekt är till exempel Ahimsa – att inte skada. Min välgång ska inte ske på andra varelsers bekostnad.  

Den yoga som beskrivs i Patanjalis Yoga Sutra innefattar fysiska ställningar och rörelser, mental träning, koncentration och andning. Med hjälp av den här yogan ska man lära sig att kontrollera sinnets tankevågor. Det stilla sinnet öppnar då upp för en djupare medvetenhet.

Ju närmare vår egen tid vi kommer desto vanligare blir det med en mer fysisk yoga.  Idag, framför allt i väst, dominerar den yogautbudet. Hur dagens yoga vilar på en traditionell grund varierar från yogaform till yogaform och dess lärare.

Yoga är alltså i grunden såväl en fysisk som mental träningsmetod, vars syfte är att göra människan fullständigt medveten.

Medvetenhet, vad menas med det?

Om medvetenhet ur ett filosofiskt perspektiv kan man läsa och lyssna på om hur mycket som helst. Ämnet är lika oändligt som medvetenheten själv. Enkelt sagt handlar det först och främst om en djup insikt om att vi inte är en kropp som har en andlig upplevelse utan snarare är en andlig (energi-) varelse som har en kroppslig upplevelse.

Vår sanna essens är rent medvetande. Själva varandet, känslan av att jag ÄR, är en känsla som alla delar och som är utanför tiden. Det vill säga känslan av att vara, existera, är den samma oavsett om du är 5 eller 85 år, nationalitet, kön etc, den är sant jämlik. Man kan säga att medvetandet är den ”bakgrund ” ur vilket alla våra upplevelser träder fram. Medvetande är inte lokaliserat i oss utan vi är i medvetandet.

Att vi och allt vi upplever inte är fast materia är svårt att ta till sig för det känns ju så uppenbart att det är det. Men ytterst är allt i universum vibration och energi. Det är också grunden för den moderna vetenskapen, Kvantfysiken.

Behöver man då gå så djupt filosofiskt för att börja träna yoga? Nej, men ofta blir man lite mer nyfiken efterhand på vad yogan handlar om egentligen. Man hör till exempel ofta ordet ”Oneness” och att vi alla är ett, men vad det egentligen betyder är kanske inte så solklart. Kanske börjar man ta reda på det och fortsätter vidare eller så är man nöjd med det man gör och att man mår lite bättre till kropp och sinne.

MediYoga, traditionell yoga i modern form. 

I MediYogan kombineras korta enkla yogapass med djupverkande meditation. Passen ses som ”recept” som innehåller fem ingredienser där alla har lika värde: andning; ögonposition; ljud/mantra; kroppsposition och kroppsrörelse. Doseringen handlar om att hitta rätt nivå och balans i träningen över tid. Övningarna kan göras antingen sittande på yogamatta eller på en stol.

Som i alla former av traditionell yoga utgör den medvetna andningen grunden. Det grundar sig i att den tydligt knyter ihop me mentala och fysiska aspekterna. I yogisk medveten andning, andas man huvudsakligen med näsan, både in och ut. Det  finns många goda skäl till det. 

Rötter i Kundaliniyoga

MediYoga kommer ur och har sina rötter i Kundaliniyogan men det är inte exakt samma sak. Istället representerar den en självständig gren på yogaträdet. I MediYoga har man bland annat tagit bort, modifierat och lugnat ner vissa moment i Kundaliniyogan i syfte att underlätta för människor med olika begränsningar. Kundaliniyogans grundsyn på människan som energivarelse delas av MediYogan och man har lånat in ett mindre antal pass och meditationer ur denna tradition. Institutet för Medicinsk Yoga (IMY) med Göran Boll som huvudman har sedan 1995 utvecklat ett stort antal egna MediYogapass specifikt för den moderna människans behov som också går att utvärdera vetenskapligt. Från och med 2018 lämnades ansvaret för MediYoga Sverige över till Per Krutzén som fortsätter det utvecklingsarbete som fortgår hela tiden. 

”The time for the Gurus i over. The only way to save the word is to get the ordinary person on the street to meditate.”                       Yogi Bhajan, mästare i Kundaliniyoga

På MediYogainstitutets hemsida hittar du information om den forskning som gjorts inom MediYga i Sverige: https://mediyoga.se/