Vad är NMT ?

Neuromuskulär terapi (NMT) är en effektiv manuell behandlingsform (avancerad massageterapi). NMT har ett unikt eget ramverk för att undersöka, bedöma och  behandla skador och försämrad funktion i kroppens rörelseappart.  Med det menas muskulaturen, bindväv/fascia och leder. Syftet är att förebygga eller lindra nytillkommen eller långvarig  smärta och värk.

 Inom NMT:s ramar  kan man dessutom låna in behandlingstekniker från näraliggande områden. Det kan till exempel handla om Myofascial release (T.Myers; R. Schleip), Deep Tissue Massage (A. Riggs) eller andra tekniker som är funktionella i sammanhanget.

Kundens unika behov  eller intresse av en mer specialiserad behandling avgör hur ”strikt” NMT-metodiken följs. Förebyggande behandlingar ger mer utrymme för klassisk massage men NMT-tänket finns där alltid och teknikerna används när de behövs.

I behandlingsmenyn finns det nu bara två behandlingsalternativ. Vare sig du vill ha en behandling som är förebyggande eller mer NMT väljer du ”Massageterapi 45+ eller 55+.”  När du kommer för första gången rekommenderar jag att du tar 55 min. 

Värt att veta om NMT

NMT kontra klassisk massage.

Den stora skillnaden från klassisk massage är att man inom NMT för det första arbetar mer resultatbaserat och lokalt. Behandlingen sker i ett växelspel mellan del och helhet, även om då man behandlar specifikt lokalt har man helhetsbilden i huvudet. Dessutom fler behandlas områden och funktionsstörningar som inte alls behandlas inom den klassiska massagen eller där bara ospecifikt och ytligt. Vidare arbetar man mer strategiskt utifrån en behandlingsplan gör därför inte en generell hel- eller halvkroppsmassage. 

De Neuromuskulära teknikerna kan med fördel kombineras med massage och andra behandlingsformer och används idag ofta inom t ex osteopati, naprapati och idrottsmassage.

Min uppgift som terapeut

är dels att lindra/släcka symtom och dels försöka finna och behandla själva orsaken. Det kan vara ett litet detektivarbete. Fokus ligger mer  på vilka strukturer som kan vara inblandade snarare än enkla orsakssamband. På så sätt kan funktionen i området förbättras och bli bättre rustat att klara av den belastning den utsätts för.

Hur går det till vid en NM-behandling?

Besöket inleds med en hälsodeklaration och en anamnes där man klarlägger symtom, skade- och sjukdomshistorik mm. Därefter görs en postural analys (kroppsläsning), stående, liggande samt ibland en gånganalys. Utifrån kroppshållningen kartlägger man anatomiska avvikelser, muskulära obalanser mm.

Vid en skada utför terapeuten ortopediska tester och undersöker den mjuka vävnaden i syfte att finna grundorsaken till besväret.

Hur känns det?

Behandlingsmetoden har en lugnande effekt på nervsystemet som reglerar spänningar och smärta i hela kroppen. Resultatet är oftast omgående smärtlindring och ökad funktion. 

Behandlingen kan stundtals kännas djup och man kan bli lite öm. Efteråt känner de flesta en skön avspänning i musklulaturen.

 Eftersom man arbetar metodiskt och noggrant brukar bra resultat uppnås efter endast ett fåtal besök. Som alltid gäller dock att ju längre man har gått med sina problem desto längre tid tar det att få bestående förbättringar. När kan det vara lämpligt med NMT?

NMT är framför allt lämplig vid  nytillkommen eller långvarig smärta, värk eller försämrad funktion i kroppens rörelseapparat. Bland de vanligast symtomen är 
nackstelhet och huvudvärk
, käkledsspänningar, smärta i axlar, och skuldror, armar och händer
;·smärta och värk i höft och rygg
;· knäskador och fotproblem. Vid allvarligare skador ska man givetvis uppsöka läkare först.

Kort bakgrund NMT.

Neuromuskulär terapi (NMT) står med en fot i holistisk medicin och en i traditionell/(skol-) medicin. Det finns en amerikansk version (Neuromuskulär terapi) och en europeisk (Neuromuskulär teknik). De växte fram oberoende av varandra samtidigt i Amerika och Europa och har en gemensam teoretisk plattform men vissa skillnader i själva utförandet.

NMT har sina rötter hos terapeuter inom kiropraktik, osteopati, naturmedicin (Ayurveda) och medicinsk tandvårdsmassage. Forskningen och dokumentationen kring Myofasciala Triggerpunkter (J Travell & D Simons) har ett starkt inflytande inom NMT.

NMT har ”egna” unika bedömnings- och behandlingsmetoder men integrerar också flera andra metoder för mjukvävnadsbehandling. 

0431 12880

agge@agges.se

Varför får vi ont?

Smärta är ett mycket stort och mångfacetterat område och kan sällan förklaras med enkla orsakssamband. Svaret påverkas också av vilken teoretisk utgångspunkt man väljer.

Bakom de flesta smärttillstånd i rörelseapparaten ligger en mer eller mindre lång sträcka av repetitivt, statiskt, ensidigt och/eller tungt arbete. Alternativt inaktivitet, stress, eller sjukdom/trauma. Även om man upplever att en smärtan kommer plötsligt är det sällan ett resultat av en enskild händelse. Istället är det vanligen till följd av många små sammanlänkade faktorer. Den utlösande faktorn kan sedan vara en liten oförsiktig rörelse eller kyla/drag som blir droppen som får bägaren att rinna över. Hur vi sedan uppfattar smärtan är till stor del beroende av vårt psykosociala situation.

NMT bygger på fem principer angående orsaker till smärta och dysfunktion i rörelseapparaten som ju är mitt arbetsområde. De är följande:

Posturala avvikelser/ Hållningsavvikelser

 
En strukturell hållningsavvikelse uppstår när det är en obalans i muskel/skelettsystemet på grund av att kroppen har rört sig bort från den optimala hållningen. Det kan handla om att man råkat ut för någon olycka eller har någon sjukdom eller medfödd avvikelse eller till följd av muskulär obalans.

Posturala avvikelser kan både vara orsak till och orsakas av muskulär obalans. Det leder till att mjukvävnad (t ex muskler, senor), istället för skelettet, får ta på sig en viktbärande roll. Det innebär i sin tur en ökad belastning för kroppens mjukdelar och en större risk för överbelastningsskador.

Biomekanisk dysfunktion:

Den allra vanligaste orsaken till att man får ont i kroppen är att man på något sätt har misshushållt med dess resurser. Denna muskulära misshushållningen leder till att de utsatta strukturerna inte klarar av att anpassa sig till den belastning de utsätts för i en eller annan form.

Biomekanisk dysfunktion orsakas av vissa rörelsemönster har blivit muskulära ”vanor” eller snarare ovanor. De är till största delen orsakande av:

  • – dålig hållningtill följd av hur man sitter/står i sitt arbete, 
  • – sinnesstämning;
  • – dålig sittmiljö på jobbet eller i bilen;
  • – överbelastning av muskler t ex felaktig lyftteknik;
  • – immobilitet/inaktivitet 
  • – överbelastning på grund av repetitiv rörelse 

 Myofasciala triggerpunkter:

Inom NMT har så kallade myofasciala triggerpunkter en central roll. En stor mängd av dessa och deras symtom har sedan länge varit kartlagda av D Simmons & J Travell. 
En Triggerpunkt är en hyperkänslig punkt som kan ge upphov till smärta och andra symtom, inte bara där den sitter, utan även längre bort så kallad distanssmärta/symtom. Triggerpunkten kan även ge svaghet, sämre koordination minskad arbetsförmåga i den aktuella muskeln.

Varför Triggerpunkter? 

En triggerpunkt uppkommer genom en biokemisk process och kan orsakas av skador, muskelsträckning, långvarig muskulär statisk belastning och överansträngning av olika slag. Dessutom kan det bero på systemiska biokemiska obalanser bl a näringsbrist (kost) eller nedsatt syresättning (andning).

Symtom från triggerpunkter.

Smärta från triggerpunkter kan till viss del likna symtom från nervinklämning men själva smärtan är oftare mer molande.
 En Myofascial Triggerpunkt är inte det samma som ”tender point” (öm punkt) som man t ex talar om vid fibromyalgi även om de ibland sammanfaller. Många Triggerpunkter sammanfaller även med akupunkturpunkter.

Nervkompression / inklämning:

Nerver kan komma i kläm av såväl ben och brosk som muskler. De kan klämmas vid utgången från ryggmärgskanalen mellan kotorna (Ritzopati), som vid diskbråck eller förträngningar av något slag i ryggraden.  Även längre ut vid andra trånga hårda passager som t ex nyckelbenet kan det bli trångt. Vissa muskler kan om de blir spända också i sig själva ge upphov till nervinklämning (Entrapment).

Ischiassymtom

Ett vanligt exempel på nervkompression är symtom från Ischiasnerven. Den kan antingen klämmas vid utgången mellan kotorna i ryggslutet eller djupt i skinkan under Piriformismuskeln och ge liknande symtom. För att krångla till det ytterligare finns det även triggerpunkter som ger nästan samma symtom.

Ischemi /Utmattad muskulatur:

Otillräcklig blodtillförsel till en kroppsdel ger syre-/näringsbrist vilket leder till en energikris, så kallad ischemi. 
Muskeln kan hamna i en ond cirkel där ökat muskelarbete, som innebär både ökat näringsbehov och ökad muskelspänning, också medför gradvis strypt näringstillförsel. Det leder småningom till energikris och utmattning.

Stress och andning.

Stress och andningsmönster spelar en viktig roll i detta sammanhang. En grund eller hög andning försämrar förutsättningarna för både muskler och organ att fungera optimalt. Det får till följd att varken tillförseln av syre och näring eller utrensningen av slaggprodukter är tillräcklig. Liksom droppen till slut får glaset att rinna över så kommer den här processen till en punkt där smärttröskeln överträds.

0702680512

agge@agges.se